REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym Wieczór Walk, dostępnym pod adresem www.wieczorwalk.pl.
 2. Sklep internetowy Wieczór Walk prowadzony jest przez Kamil Zawarski Mixed Arts, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Kącik 7/6, kod pocztowy: 30-549 Kraków, NIP:4990473460 , REGON:360711446, tel. 664 154 910, e-mail: kontakt@wieczorwalk.pl, zwaną dalej odpowiednio „Usługodawcą” lub „Sprzedającym”.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  3. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym;
  4. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
  5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym;
  6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym;
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
  8. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy/Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.wieczorwalk.pl;
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wieczór Walk;
  10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  11. Usługobiorca – podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane TUTAJ oraz w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przetwarzanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym do utworzenia konta w systemie oraz do przyjęcia i realizacji zamówienia Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, informacje o promocjach i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie są ofertą lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 8. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Następuje to poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 10. Klient może dokonać płatności za zamówiony Produkt poprzez:
  1. przelew na rachunek bankowy ING 17 1050 1445 1000 0092 7073 9916 Kamil Zawarski Mixed Arts, ul. Kącik 7/6, 30-549 Kraków. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Szczegółowe informacje zostaną również przesłane na wskazany adres e-mail;
  2. przelew poprzez serwis Przelewy24.pl (zalecane) Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl można dokonać płatności kartą kredytową bądź szybkim przelewem internetowym. Dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 1,01 zł, górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty. Obsługiwane karty płatnicze: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, Solo, PolCard, obsługiwane są zarówno karty wystawione przez polskie jak i zagraniczne banki.
  3. przelew poprzez serwis PayPal za pośrednictwem serwisu PayPal można dokonać płatności przy użyciu karty kredytowej oraz wypukłych kart płatniczych VISA i MasterCard oraz płaskich kart debetowych: VISA ELECTRON i VISA GOLD.
  4. Sprzedający przesyła zamówione Produkty przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od ilości i wagi zamówionych Produktów. Sprzedający pokrywa koszty transportu jeżeli wartość zamówienia przekroczy 500,00 zł (tylko na terenie Polski). Sprzedający na własny koszt opakowuje i zabezpiecza Produkty na czas transportu.
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego (w przypadku dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl lub PayPal).
  6. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  7. Konto oraz Newsletter świadczone są przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
  8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  10. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go również dostarczyć Sprzedającemu.
  11. Sprzedający ustosunkuje się do żądania konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez konsumenta adres.
  12. W przypadku Produktów objętych gwarancją, gwarancja obejmująca sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Do konsumenta należy wybór roszczenia.
  13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
  14. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres.
  15. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin.
  16. W wypadku Usługobiorców będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
  17. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  18. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Sprzedający może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Konsument jest uprawniony do nieprzyjęcia takiej oferty i odstąpienia od umowy.
  19. Usługobiorca/Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia mu Produktu (w przypadku Umowy Sprzedaży) lub od dnia zawarcia Umowy Świadczenia Elektronicznego poprzez wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
  20. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Usługodawca/Sprzedający dokona zwrotu na rachunek, z którego przelana została cena, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  21. Usługodawca/Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Treść zmian Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej kswshop.com oraz będzie przesłana Usługobiorcy. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jego opublikowania. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w czasie ich zawierania.
  22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 j.t.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy prawa polskiego normujące kwestie ochrony danych osobowych.
  23. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem, odstąpieniem lub w inny sposób związane z Umową pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym a Usługobiorcą/Klientem będącym konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedającego.
 11. Zwrot, reklamacja, wymiana
  1.  Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty dostarczenia. Podstawą zwrotu lub wymiany towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
  2. Produkt/-y należy odesłać do naszego e-sklepu postępując według poniższych wskazówek:
  3. Wypełnij formularz zwrotu dołączony do przesyłki.
  4. Spakuj produkt/-y do zwrotu.
  5. Przesyłką opłaconą z góry odeślij produkt/-y na poniższy adres: Kamil Zawarski Mixed Arts, ul. Kącik 7/6, 30-549 Kraków 
  6. W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należność za produkt/-y. Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.
  7. Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.
  8. Reklamację dotyczącą wad mechanicznych produktów można składać do naszego e-sklepu postępując według wskazówek:
  9. Wypełnij formularz zwrotu dołączony do przesyłki.
  10. Spakuj produkt/-y i odeślij je przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres: Kamil Zawarski Mixed Arts, ul. Kącik 7/6, 30-549 Kraków 
  11. W ciągu 14 dni dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należność za produkt/y i koszty przesyłki.